Woralls “Structural realism: The best of both worlds?”

Worrall baserer sin argumentasjon på problemet med at vitenskapen (fysikken) ikke nødvendigvis er kumulativ i sine fremskritt, men at det stadig skjer vitenskapelige revolusjoner eller paradigmeskifter. Hvis vi ser på de minste bestanddelene som fysikere snakker om til en hver tid, så vil vitenskapshistorien stadig gjøre rykk og napp, hvor paradigmeskifter og vitenskapelige revolusjoner viser at det ikke finnes noen jevn fremdrift og hvor det å stå på kjempers skuldre ikke har noen mening. Men vitenskapen oppleves som en fremdrift, og Worrall vil forklare hvorfor det ikke er noe mirakel at vitenskapen er så godt i stand til å predikere og manipulere verden ved å foreslå at det finnes en strukturell fremdrift i vitenskapen. Han (og Poincaré) forteller (ibid : 115-) historien om hvordan teorier om optikk og lys forandret seg fra 1700 tallet og frem til I dag: Først sa Fresnel at lys var en dusj av små partikler, deretter var det vibrasjoner ordnet av lysende entiteter på vei gjennom en ’eter’, Maxwell postulerte deretter en elektromagnetisk teori hvor lyset var en slags bølger i et elektromagnetisk felt, men som følger mange av de samme matematiske ligningene som Fresnel sin teori. I likhet med i Einsteins etterfølgelse av Newtons gravitetsteori, var det faktisk en kumulasjon av empirisk innhold og videreføring av matematiske strukturer i teoriene: lysteori 1 kunne predikere refleksjon og brytning av lys, teori 2 kunne legge til prediksjon av interferens, bøyning, og polarisering, teori 3 kunne dette pluss at den la til en del om hvordan lys forholder seg til elektriske og magnetiske effekter. Tilsvarende forklarte Einsteins teori fenomener som Newton hadde postulert, men ikke forklart eller påvist, samtidig som enkelte matematiske ligninger fra teoriens struktur ble videreført.

Worralls strukturelle realisme sier at (ibid : 120) det finnes et ’overensstemmelses prinsipp’ som går ut på at ikke bare overføres deler av de matematiske bestanddelene til stadig bedre teorier, men det matematiske rammeverket de består av er også verktøyet som brukes for å komme frem til disse nye teoriene. En kan ikke være realister med hensyn på de fysiske entitetene som fysikken postulerer, men bare de matematiske strukturene som kan tolkes dit hen at det for eksempel finnes noe som heter kvarker.

next - Van Fraassen versus Worrall 
 
 
 
 
 
worralls.structural.realism.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)