Van Fraassen: “Arguments concerning Scientific Realism”

Bas C. van Fraassen (ibid : 1065) sin redegjørelse for en naiv realisme sier at vitenskapen gir oss et sant bilde av verden, at de entiteter den postulerer virkelig eksisterer, og at dens teorier er oppdagelser, ikke oppfinnelser. Han vil gjerne at dette skal være en sann fremstilling av vitenskapen, men innser at hvis vitenskapen faktisk gir oss et sant bilde av verden, så må alle teorier være korrekte, både før, nå og i all fremtid. Dette er et for sterkt krav, noe Worrall sitt eksempel med Newtons teori om gravitet som ble påvist usann av Einsteins teorier er et godt eksempel på.

En fremstilling av realismen som van Fraassen mener skal kunne aksepteres av alle realister går som følger:

Science aims to give us, in its theories, a literally true story of what the world is like; and acceptance of a scientific theory involves the belief that it is true.” (ibid : 1066)

Her har han svekket kravet om at vitenskapen gir oss en sann historie til at vitenskapen søker å gi oss en sann historie. Angående den andre delen, så nevner han (ibid :1067) at det sannsynligvis ikke finnes noen vitenskapsmennesker som ville gi noen som helst teori sannsynlighetsverdien 1, det vil si anse at det ikke finnes noen som helst mulighet for at teorien kan være usann, og dermed vil faktisk aldri noen fullt ut akseptere en teori.

Van Fraassen posisjonerer seg som en antirealist, og beskriver (ibid : 1067-1068) to varianter som han mener all antirealisme kan sorteres inn under. Den første sier at vitenskapen er eller søker å være sann ”properly construed”. Det vil si at teoriene må fortolkes og ikke taes bokstavelig, for eksempel så vil fotonteorien om lys ikke nødvendigvis beskrive entiteter som kan kalles fotoner, de er jo ikke observerbare og kan ikke verifiseres empirisk, men fotonene er en slags nyttige konstruksjoner som kan brukes i sin beskrivelse av modellen om lys. Den andre, som van Fraassen er tilhenger av, sier at vitenskapens språk skal taes bokstavelig. De teorier og dens modeller og entiteter som beskrives er forsøk på å beskrive en verden slik den er, men en teori trenger ikke å være sann for å være god. Ved å ta vitenskapens språk bokstavelig har van Fraassen tatt avstand fra både instrumentalismen, som ser på de uobserverbare entitetene som nyttige konstruksjoner, og positivismen, som kun vil akseptere de observerbare faktaene om en teori, og dermed kommer i skade for å si at to teorier som kan verifiseres av de samme observerbare effektene egentlig er den samme teorien, selv om de beskriver totalt forskjellige uobserverbare systemer.

Van Fraassen's realisme-antirealisme dikotomi består hovedsakelig av et epistemisk skille: der en realist tror at teorien er sann, vil en van Fraassensk antirealist bare tro at teorien er empirisk adekvat. Han formulerer sin antirealisme, som han kaller konstruktiv empirisisme, slik:

“Science aims to give us theories which are empirically adequate; and acceptance of a theory involves as belief only that it is empirically adequate.” (ibid : 1069)

At en teori er empirisk adekvat beskriver han slik:

“…a theory is empirically adequate exactly if what it says about observable things and events in this world, is true – exactly if it ‘saves the phenomena’.” (ibid : 1069)

Og han understreker at dette gjelder alle fenomener, også de som ikke er observerbare eller bare ikke er blitt observert, noe han kan tillate seg siden han aksepterer at teoriene gir bokstavelige beskrivelser av verden. Van Fraasen ser ut til å tvile sterkt på om menneskeheten noensinne vil fravriste naturen alle dens hemmeligheter. En teori er i følge ham aldri komplett, og hvis en vitenskapsperson aksepterer en teori vil denne forplikte seg til det forskningsprogrammet denne teorien tilsier og at dennes metoder og modeller brukes for å søke svar på de hemmelighetene vi fremdeles søker svar på.

next - The problem of what is observable 
 
 
 
 
 
van.fraassen.concerning.scientific.realism.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)