Institute for those striving towards the sun

Solceller gir elektroniske duppeditter mulighet til å kunne være autonome i verden, og kombinert med en form for evne til bevegelse slik at de kan nyte disse varme og livgivende strålene vil endelig en form for indre driv gis en maskin? Har for eksempel en avansert bakterie mer åndsliv enn som så? Flercellede organismer kommer i varierende kompleksitet, og hvis vi skal tro rådende teorier om hvordan livet på jorden har utviklet seg, så stammer det hele fra enkelte celler som kombinerte sine egenskaper med andre celler. Deretter spesialiserte de seg videre, og de konstellasjonene som var mest vellykket greide også å produsere mest avkom. Men for å komme så langt, så må de kunne bevege seg. Være autonome. For at en elektronisk duppeditt skal gå opp i en høyere enhet med andre duppeditter, så må de kunne bevege seg til hverandre, kommunisere og kombinere sine evner når de først møtes.

Men de må kunne gjøre noe som kan veie opp for sin manglende evne til å reprodusere seg. Problemet er at en maskin som finner ut at den skal reprodusere seg selv må ha så avanserte kognitive evner som flercellede organismer ikke fikk før etter millioner av år med evulosjon. En mulighet som disse elektroniske duppedittene har er at de kan kommunisere og duplisere sine kognitive evner (hvis vi nå ikke påstår at kognitive evner må være emergente på spesielle fysiske konstellasjoner)1) over lange avstander, slik at kombinasjonen av egenskaper kan skje på en mye større skala enn for biologiske entiteter.1) bør ikke dette heller peke på noe som forklarer multippel realiserbarhet?
 
 
 
 
 
 
towards.the.sun.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)