Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

kunstig_habitat [2010/02/08 13:58] (current)
Line 1: Line 1:
 +<html>
 +<div class="leftimagebox">
 +<div class="leftimage"></html>
 +{{gallery>:okologisktre.jpg?240x437&lightbox}}
 +<html></div></div>
 +
 +<div class="righttext"></html>
 +
 +===== Manipulasjon av et kunstig habitat =====
 +
 +Til venstre sees et bilde av lukkede økologiske kretsløp bestående av tjern, kompost, skogbunn og en atmosfære. Ved å isolere skogbunnen fra skogen vil jeg få større kontroll over hvilke parametere som påvirker dens ytringer, men jeg vil miste dens naturlige interaksjon med en større økologisk helhet.
 +
 +Ved å la disse fremprovoserte situasjonene veksle forholdsvis fort innenfor et lite område slik vi vet at biotoper veksler med en lavere frekvens, vil vi hurtig kunne få resultater som kan testes mot andre teorier, og dermed krysspolinere og skape nye spennende konstellasjoner med uante muligheter.
 +
 +<html><pre>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +</pre></div></html>
 +
  
 
 
 
 
 
 
kunstig_habitat.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)