Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

en_fonetisk_realisering [2010/02/08 13:58]
127.0.0.1 external edit
en_fonetisk_realisering [2011/01/14 06:45] (current)
aksel
Line 10: Line 10:
 <div class="righttext"></html> <div class="righttext"></html>
  
-===== En fonetisk realisering =====+===== A phonetic realization =====
  
-På samme måte som skogbunnen kan utsettes for variasjoner over potensialer kan de foner det er mulig å frembringe med det menneskelige taleorgan forsøksvis kombineres med andre fonerog dermed konstruere hittil uhørte fonemer som gir muligheter for analogier og kryssninger med nye meninger for en fremtidig syntese av skogens språk.+In much the same way as the forest floor might be exposed to variations over potentialsthe phones that the human speech-organ is able to produce, will be combined with any other phones, such that we may hear as of yet unheard phonemes. Thereby realizing the possibility of analogies and cross-pollinations with new meanings in a future synthesis of a language of the forest
  
-Vi har påbegynt det omstendelige arbeidet med å kombinere forskjellige konsonanter (de pulmoniskeog vokaler (alle 28) som det er mulig å uttale med menneskelige taleorganermen som hittil ikke har vært hørt kombinert i ett og samme språk noe sted i dette solsystemetVed å kombinere et så stort utvalg av fonemer vil vi etterhvert kunne frembringe ethvert potensielt språk og en muntlig fremstilling av dets mytologi og grammatikk+We have started the all-consuming work of combining most of the consonants (the pulmonicwith the vowels (all 28) that are possible to pronounce with the human speech-organbut that so far has never been combined in any known languageBy combining such a large vocabulary of phone(me)s, we will in time be able to produce any possible language, and an oral presentation of its mythology and syntax.
  
-Forhåpentligvis vil skogens språk også være å finne blant disse+Hopefully, the language of the forest will be among these
  
  
 
 
 
 
 
 
en_fonetisk_realisering.txt · Last modified: 2011/01/14 06:45 by aksel